CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH TUỔI CANH NGỌ

Tuổi Canh Ngọ đại kỵ hiệp hôn
Trai tuổi Canh Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Ngọ.

  1. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Nhâm Thân (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) ở đời với nhau phạm Biệt Ly.
  2. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Quý Dậu (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng.
  3. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Mậu Dần (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) ở đời với nhau phạm Biệt Ly.
  4. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Giáp Thân (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) ở đời với nhau phạm Biệt Ly.
  5. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Ất Dậu (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng.
  6. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Bính Dần (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) ở đời với nhau phạm Biệt Ly.

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 21, 25, 27, 33, 37, 39, 43 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 22, 23, 29, 34, 45, 41 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhơn không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền, bất đồng ý, đến ngày chót khó lên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên.
Xin lưu ý:

  • Trai tuổi Canh Ngọ sanh tháng 2, 4, 1, 8, 3, 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số lưu thê hoặc đa đoan về việc vợ.
  • Gái tuổi Canh Ngọ sanh tháng 2, 5, 1 và tháng 4. Nhưng sanh nhằm mấy tháng này có số lưu phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
  • Còn như sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Canh Ngọ (Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi nàu ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm có tiền hay khiến điều hao tổn, hào tài đủ dùng, hào con rất ít, sanh còn đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chơn hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, nên kiên nhẫn chung lo với nhau.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí.
Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Tân Mùi (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhất Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiếu phước thì đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ hay rày nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ ít đặng hạp về lời tiếng, vợ chồng nên thương lẫn chung sống với nhau làm ăn lên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt, về lớn tiếng nên nhẫn lại.
Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Giáp Tuất (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chông đặng có danh giá với đời, nhiều người hay mến thương, câu lo việc chi đều có quý nhơn giúp đỡ, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bổn thân có tiểu bịnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Ất Hợi (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rày nói, tánh tình chồng vợ cũng có phần hạp, nên kiên cố chung lo ngày hậu ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố cũng đặng làm nên.
Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Bính Tý (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt, dầu có của sẵn cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua ngày, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ chơn hay đi, tay làm có tiền cũng hay hao phá tiền, tánh lạt lòng, bổn thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mặc, tánh tình choognf vợ hay xung khắc, khá kiên cố mới ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ý tánh nên nhẫn lại và nhờ phước đức.
Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Đinh Sửu (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiếu phước thì đặng khá, ra đường ăn nói hay lo tính đều dễ dàng, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp. làm ăn lập lên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợc hồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Kỷ Mão (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, đặng có chút ít chức phận thâm tốt, hào tài trung bình, hào con có muộn, ít con, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm, bổn thân hay có tiểu bịnh, tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý, chung ở nên thương lẫn với nhau làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về tánh ý nên nhẫn lại.
Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Canh Thìn (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bổn thân có tiểu bịnh, ý tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn đặng cảnh ấm êm.
Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Tân Tị (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con rất ít.
Tánh người vợ thông minh, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, lời nói ngay thật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau kiên cố làm ăn nên.
Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Nhâm Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con có muộn thiểu số.
Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong mình có tiểu tật, số khó giữ tiền tài, ở với nhau chồng vợ hòa hạp chung sống, nên kiên cố mới đủ no.
Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Quý Mùi (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhu.
Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Bính Tuất (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ chơn hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau chồng vợ hòa hạp, nên kiên cố làm ăn đặng tốt.
Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Đinh Hợi (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đwofi, bổn thân hay có bịnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, khá kiên cố làm ăn đặng.
Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Mậu Tí (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.
Tánh người vợ chơn hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh, hay giao thiệp, ở với nhau chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn lại và cần năng làm ăn mới đặng.
Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Kỷ Tị (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, có chút ít chức tước dễ làm ăn, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bổn thân có tiểu bịnh, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở cùng lo đặng hưởng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí ngày hậu sẽ làm lên.
Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Mậu Thìn (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận, ra đường ăn nói hay cầu lo đều đặng dễ, hào tài thường dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chơn hay đi nhiều, lòng hay lo tính, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ cũng có phần hạp, ở với nhau kiên cố sẽ làm lên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tiền tài hay luân chuyển.
Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Đinh Mão (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm nên thương lẫn với nhau.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, tánh ý nên nhẫn lại.
Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Ất Sửu (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay rầy nói, bổn thân hay có bịnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt.
Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Giáp Tý (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tâm ít đặng vui vẻ, ở với nhau chồng vợ hay xung khắc, nên nhẫn lại làm ăn mới đặng.
Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Quý Hợi (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm, có tài, cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn nên cần năng mới đặng ấm no.
Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Nhâm Tuất (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con bình thường.
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau chồng vợ hòa hạp, khá kiên cố, làm ăn tốt.

Trai tuổi Canh Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Ngọ.Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 21, 25, 27, 33, 37, 39, 43 tuổi.Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 22, 23, 29, 34, 45, 41 tuổi.Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhơn không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền, bất đồng ý, đến ngày chót khó lên đôi.Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi nàu ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm có tiền hay khiến điều hao tổn, hào tài đủ dùng, hào con rất ít, sanh còn đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà khiếm dụng.Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chơn hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, nên kiên nhẫn chung lo với nhau.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhất Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiếu phước thì đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.Tánh người vợ hay rày nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ ít đặng hạp về lời tiếng, vợ chồng nên thương lẫn chung sống với nhau làm ăn lên sự nghiệp.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt, về lớn tiếng nên nhẫn lại.Lời giải: Chồng tuổi này gặp vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chông đặng có danh giá với đời, nhiều người hay mến thương, câu lo việc chi đều có quý nhơn giúp đỡ, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bổn thân có tiểu bịnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà đủ dùng.Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rày nói, tánh tình chồng vợ cũng có phần hạp, nên kiên cố chung lo ngày hậu ấm no.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố cũng đặng làm nên.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt, dầu có của sẵn cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua ngày, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.Tánh người vợ chơn hay đi, tay làm có tiền cũng hay hao phá tiền, tánh lạt lòng, bổn thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mặc, tánh tình choognf vợ hay xung khắc, khá kiên cố mới ấm no.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ý tánh nên nhẫn lại và nhờ phước đức.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiếu phước thì đặng khá, ra đường ăn nói hay lo tính đều dễ dàng, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp. làm ăn lập lên sự nghiệp.Kết luận: Cảnh vợc hồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, đặng có chút ít chức phận thâm tốt, hào tài trung bình, hào con có muộn, ít con, vật dụng trong nhà khiếm dụng.Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm, bổn thân hay có tiểu bịnh, tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý, chung ở nên thương lẫn với nhau làm ăn đặng.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về tánh ý nên nhẫn lại.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bổn thân có tiểu bịnh, ý tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn đặng cảnh ấm êm.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con rất ít.Tánh người vợ thông minh, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, lời nói ngay thật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau kiên cố làm ăn nên.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con có muộn thiểu số.Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong mình có tiểu tật, số khó giữ tiền tài, ở với nhau chồng vợ hòa hạp chung sống, nên kiên cố mới đủ no.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhu.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.Tánh người vợ chơn hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau chồng vợ hòa hạp, nên kiên cố làm ăn đặng tốt.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đwofi, bổn thân hay có bịnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, khá kiên cố làm ăn đặng.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.Tánh người vợ chơn hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh, hay giao thiệp, ở với nhau chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn lại và cần năng làm ăn mới đặng.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, có chút ít chức tước dễ làm ăn, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng.Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bổn thân có tiểu bịnh, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở cùng lo đặng hưởng ấm no.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí ngày hậu sẽ làm lên.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận, ra đường ăn nói hay cầu lo đều đặng dễ, hào tài thường dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chơn hay đi nhiều, lòng hay lo tính, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ cũng có phần hạp, ở với nhau kiên cố sẽ làm lên.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tiền tài hay luân chuyển.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm nên thương lẫn với nhau.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, tánh ý nên nhẫn lại.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.Tánh người vợ hay rầy nói, bổn thân hay có bịnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tâm ít đặng vui vẻ, ở với nhau chồng vợ hay xung khắc, nên nhẫn lại làm ăn mới đặng.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình.Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm, có tài, cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn nên cần năng mới đặng ấm no.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con bình thường.Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau chồng vợ hòa hạp, khá kiên cố, làm ăn tốt.

Căn duyên tiền định – Dương Công Hầu